Ingrid Nieuwenhuijse

vitaliteits- en leefstijlcoach

Algemene voorwaarden van Ingrid Nieuwenhuijse

1. Algemeen
1.1 Begrippen: opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Ingrid Nieuwenhuijse / Sparkle Coach Ing (hierna te noemen Ingrid). Leeractiviteit: (online) adviezen, coaching, training, moments, workshops, lezingen, cursussen en wat dies meer zij. Incompany: op locatie van de opdrachtgever / locatie door de opdrachtgever geregeld. Schriftelijk: ook elektronische communicatie zoals e-mail en Whatsapp, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Ingrid sluit. Tevens op alle aanbiedingen en offertes van Ingrid en op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en Ingrid.

1.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever en de toepasselijkheid daarvan worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle navolgende overeenkomsten of vervolgopdrachten en wijziging van de overeenkomst. Tevens zijn ze van toepassing wanneer Ingrid voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt. Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk wanneer opdrachtgever en Ingrid dat gezamenlijk schriftelijk overeenkomen. Wanneer een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in stand en wordt de nietige of vernietigde bepaling vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk hetzelfde doel wordt bereikt. Ingrid mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen en zal opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van een wijziging.

1.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever schriftelijk met een door Ingrid gedaan voorstel instemt (akkoord per e-mail volstaat en heeft de voorkeur) of door inschrijving voor een leeractiviteit van Ingrid en betaling van de daarmee gepaard gaande (1e) betaling(stermijn). Wanneer er geen schriftelijke aanvaarding heeft plaatsgevonden, maar opdrachtgever er anderszins mee in heeft gestemd dat Ingrid met de werkzaamheden is begonnen, wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd. Tenzij anders vermeld, komen direct te maken kosten voor de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever.

2. Prijs, facturering en betalingsvoorwaarden
2.1 Ingrid hanteert het tarief dat in de overeenkomst is aangegeven of dan anderszins is overeengekomen. Ingrid mag haar tarieven jaarlijks met maximaal 10% verhogen. Wanneer het tarief met meer dan 10% wordt verhoogd, geeft dit opdrachtgever het recht de overeenkomst onder schriftelijke opgaaf van deze reden te ontbinden.

2.2 Voor leeractiviteiten geldt het btw-tarief van 21%. Het btw-identificatienummer is NL001808847B57.

2.3 Facturering vindt plaats nadat opdrachtgever heeft ingestemd met het door Ingrid gedane voorstel of – alleen bij incompany – op de 1e dag van (de start van) een leeractiviteit.

2.4 De opdrachtgever maakt het verschuldigde bedrag over naar rekening NL84 RABO 014 88 76 277 t.n.v. Ingrid Nieuwenhuijse.

2.5 De opdrachtgever voldoet de factuur binnen 14 dagen na factureringsdatum.

2.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever aan Ingrid de wettelijke rente verschuldigd en evenals alle door Ingrid gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.

2.7 In geval van incompany zijn de kosten van eventuele locatiehuur, audiovisuele middelen en catering voor rekening van de opdrachtgever.

2.8 In geval van incompany rekent Ingrid reiskosten vanaf Heemstede à €0,40 per kilometer. Tevens extra kosten indien de reistijd langer dan 30 minuten (enkele reis) bedraagt: per kwartier 12.50 euro extra. Tenzij anders overeengekomen.

2.9 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zijn alle vorderingen van Ingrid en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Ingrid onmiddellijk opeisbaar.

3. Annulering

3.1 Gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever dient altijd schriftelijk te geschieden.

3.2 In geval van annulering van een leeractiviteit (behalve individuele adviezen, coaching en trajecten) is de opdrachtgever Ingrid een vergoeding verschuldigd: – bij annulering tussen de 8 en 4 weken voor de geplande start: 50% van de overeengekomen prijs – bij annulering tussen de 4 en 2 weken voor de geplande start: 80% van de overeengekomen prijs – bij annulering 2 weken voor de geplande start: 100% van de overeengekomen prijs.

3.3 In geval van annulering van een individueel advies(traject of coaching) is de opdrachtgever Ingrid een vergoeding verschuldigd: – bij annulering tussen de 4 en 2 weken voor de geplande start: 50% van de overeengekomen prijs – bij annulering tussen de 2 weken en 5 dagen voor de geplande start: 75% van de overeengekomen prijs – bij annulering binnen 5 dagen voor de geplande start: 100% van de overeengekomen prijs.

4. Auteurs- en eigendomsrecht

4.1 Op al het gebruikte materiaal van Ingrid geldt auteursrecht. De opdrachtgever mag -uitsluitend na schriftelijke toestemming van Ingrid- verwijzen naar dit materiaal mits deze tekst inclusief link wordt vermeld: “Door Ingrid Nieuwenhuijse. Kijk op www.IngridN.nl voor meer informatie”.

4.2 Het materiaal van Ingrid mag niet worden verveelvoudigd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Ingrid.

5. Vertrouwelijkheid

5.1 Ingrid behandelt alle persoonlijke gegevens van opdrachtgever vertrouwelijk.

5.2 Ingrid staat geen informatie van opdrachtgever af aan derden.

5.3 Ingrid hoeft informatie die reeds openbaar is, niet geheim te houden en mag informatie aan derden ter beschikking stellen wanneer zij daartoe een wettelijke verplichting heeft. Ingrid zal bovendien alle medewerking verlenen in het geval van controles van de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Ingrid is niet aansprakelijk als de beoogde resultaten niet worden behaald. Het behalen van resultaten is afhankelijk van de achtergrond, toewijding, verlangen, inzet en motivatie van opdrachtgever. Ingrid neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

6.2 Ingrid is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ingrid is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

6.3 Ingrid is niet aansprakelijk voor schade geleden wanneer Ingrid verwijst naar een derde partij of internetsite waar Ingrid goede ervaringen mee heeft. Het is de plicht van de opdrachtgever te verifiëren of de dienstverlening, producten of te downloaden informatie en producten van dergelijke partijen veilig is.

6.4 Ingrid kan nimmer verantwoordelijk zijn voor schade die voortvloeit uit adviezen die door Ingrid aan opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem uitgevoerde activiteiten, keuzes en werkwijzen.

6.5 Ingrid is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van (wijzigingen in) inhoud of materiaal van de leeractiviteit, van toepassing van het geleerde door de deelnemer, noch voor enige andere directe / indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

6.6 Opdrachtgever vrijwaart Ingrid van alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst of de uitvoering daarvan.

7. Ontbinding overeenkomst en overmacht

7.1 Ingrid kan de overeenkomst verbreken en deelname aan een leeractiviteit limiteren, uitstellen of beëindigen zonder terugbetaling of kwijtschelding van nog te incasseren betalingen als een deelnemer verstorend wordt of moeilijk om mee te werken, zich niet aan richtlijnen houdt of deelname van andere deelnemers verstoort.

7.2 Ingrid hoeft enige verplichting jegens de opdrachtgever niet na te komen in geval een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Ingrid (overmacht). Het gaat om alle van buiten komende oorzaken (volgens de wet, een rechtshandeling, een pandemie of in het verkeer geldende opvattingen, e.d.) waarop Ingrid geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Ingrid niet in staat is verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt tevens verstaan van buiten komende onvoorziene omstandigheden, ongeregeldheden in de dagelijkse gang van zaken, stagnatie in de werkzaamheden van leveranciers en ingeschakelde derden en wanneer Ingrid door technische problemen en internetstoringen de uitvoering van haar werkzaamheden gehinderd wordt.

7.3 Ingrid kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan mag elke partij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Wanneer Ingrid tijdens het intreden van overmacht verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, heeft Ingrid recht op vergoeding naar rato van het totale bedrag van de overeenkomst. Als opdrachtgever op dat moment al meer heeft voldaan dan uiteindelijk op basis van het slechts gedeeltelijk geleverde is verschuldigd, is Ingrid verplicht het door opdrachtgever teveel betaalde bedrag terug te storten.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ingrid partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

8.2 De rechter in de vestigingsplaats van Ingrid is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ingrid het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen op de website ga je akkoord met het gebruik van cookies.